Marthine D. Unnerud

Driftskreditt.

  • Gir en kredittramme som sikrer betalingsevne
  • Enkelt, fleksibelt og forutsigbar
  • Betal kun rente på benyttet kreditt

Dette er driftskreditt.

Driftskreditt er en finansieringsmetode som er spesielt nyttig for landbruksvirksomheter. Dette er en form for kortsiktig kreditt som er designet til å håndtere kortsiktige likviditetssvingninger, som man ofte opplever i landbruket

En driftskreditt skal sikre likviditet til å dekke innkjøp av ulike innsatsfaktorer som brukes i en produksjon. Denne kreditten er spesielt viktig når utgifter og inntekter ikke kommer på samme tidspunkt. En kornbonde som får utgiftene til bl.a. såkorn, gjødsel, diesel og plantevernmidler om våren trenger en kreditt fram til inntektene kommer til høsten når kornet selges. 

Det er viktig at kreditten kun skal dekke det kortsiktige likviditetsbehovet. Dersom du ønsker å investere i varige driftsmidler som traktorer og maskiner, må dette finansieres ved nedbetalingslån eller leasing.

Med en driftskreditt får du avtalt en kredittramme knyttet til din konto. Normalt er dette maksimalt 40% av din omsetning, og du betaler renter kun av det som til enhver tid er benyttet.

Som sikkerhet tar banken pant i inntektene fra det du produserer, f.eks. korn eller slakt. I tillegg kan banken også ta pant i landbruksløsøre og motorvogner. Størrelsen på kredittrammen varierer derfor i takt med hvor mye du produserer på gården. 

Eksempler.

Driftskreditt er en konto for gårdens daglige inn- og utbetalinger. For bønder kan driftskreditt være viktig for å finansiere ulike aspekter av virksomheten deres. Her er noen vanlige områder der driftskreditt kan være nyttig:

  1. Innkjøp av såvarer og gjødsel: Driftskreditt kan brukes til å kjøpe såvarer og gjødsel som er nødvendig for å plante og dyrke avlinger.
  2. Dyrefôr: Bønder som driver med husdyrhold kan bruke driftskreditt til å kjøpe  dyrefôr.
  3. Lønnskostnader: Hvis du har ansatte på gården, kan driftskreditt bidra til å dekke lønnskostnader og sikre at arbeidskraften din blir kompensert i tide.
  4. Reparasjoner og vedlikehold: Gårdsutstyr og infrastruktur kan trenge periodiske reparasjoner og vedlikehold. Driftskreditt kan brukes til å dekke kostnadene knyttet til dette.
  5. Skadeforebygging og forsikring: Det er viktig å beskytte landbruksvirksomheten mot mulige risikoer som sykdom, skade eller tap av avlinger. Driftskreditt kan brukes til å betale for forsikringspremier og implementere tiltak for skadeforebygging.

Budsjettering og god økonomisk styring.

Før du tar opp driftskreditt i landbruket, bør du vurdere om du har en plan for å generere inntekter som kan dekke tilbakebetalingen av lånet. Det er også viktig å ha en god økonomisk styring og budsjettering for å sikre at du bruker driftskreditten på en effektiv måte.

Petter Agnalt

Vi hjelper deg å finne løsninger.

Husk at det alltid er lurt å konsultere med en finansiell rådgiver eller snakke med din bank for å få mer spesifikk informasjon om driftskreditt i landbruket og hvordan det kan passe inn i din gårds økonomiske situasjon.