Cyberforsikring

Antihvitvask

Hva betyr det?

Hva er Antihvitvasking?

Antihvitvasking er arbeidet som gjøres for å forhindre hvitvasking. Men hva er så hvitvasking?

Enhver transaksjon som bidrar til å skjule opprinnelsen til penger som stammer fra en kriminell handling, anses som hvitvasking av penger. Hvitvasking skjer for eksempel når utbytte fra skatteunndragelse, narkotikakriminalitet, bedrageri og annen økonomisk kriminalitet overføres fra en person eller et foretak til en annen med en tilsynelatende god forklaring. Utad virker det som pengene er ervervet på ærlig vis. 

Vi er derfor pålagt å forhindre hvitvasking av penger samt terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester er derfor nødvendig for oss. Derfor stiller vi deg ofte spørsmål, og ber deg om å fylle ut skjemaer, som du sikkert opplever som uvanlige.

Nye privatkunder

Nye privatkunder må opplyse om navn, fødselsnummer eller D-nummer, fast adresse og fremvise legitimasjon. I tillegg må du opplyse om:

• kundeforholdets formål og tilsiktede art

• hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner

• hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til

• du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

Eksisterende kunder

Alle må være forberedt på å svare på spørsmål og fremlegge gyldig legitimasjon. Dette vil typisk kunne skje dersom det fremkommer nye opplysninger om ditt kundeforhold eller dine transaksjoner. Finansnæringen må kunne dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at næringen oppfyller lovens krav til kundekontroll av alle.

Nye bedriftskunder

Bedriftskunder må i tillegg opplyse om foretaksnavn, organisasjonsnummer og eierforhold. Du vil bli spurt om privatpersoner har direkte eller indirekte eierandeler på mer enn 25 prosent, eller om noen på annen måte kontrollerer virksomheten. Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler, må legitimere seg samt dokumentere sin rett til å opptre på vegne av bedriften.

Verdt å vite

I noen tilfeller må institusjonen nekte å gjennomføre en forespurt tjeneste. Årsaken kan være at gyldig legitimasjon ikke er vist, eller at det ikke er gitt tilstrekkelige opplysninger eller forklaring på spørsmål. I andre tilfeller må institusjonen avvikle et eksisterende kundeforhold dersom kundekontroll ikke lar seg gjennomføre.  

I Askim & Spydeberg Sparebank ser vi svært viktig på arbeidet mot hvitvasking og terrorvirksomhet. Vi har flere ressurser som jobber daglig på dette område, samt at alle ansatte får god opplæring innenfor området.